Меню сайту
Теми форуму
 • Как бросить курить... (0)
 • Управління освіти Чернівецької міської ради (0)
 • Притчі, оповідання, вірші на уроках з основ здоров`я (31)
 • Обмін досвідом "А я роблю так..." (3)
 • Руханки–вправи на зняття м’язового та емоційного напруження (22)
 • Вислови про здоров`я (16)
 • Погода
                                                           Сім`я і обдарована дитина
   
  Для кожної країни досить значущим є все, що пов'язано з формуванням інтелектуальної еліти. Від вирішення цього завдання багато в чому залежить розвиток країни та нації.

  З'явилася нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних та обдарованих, інтелектуально й ду­ховно розвинених громадянах. Тому проблема виявлення та «ви­рощування» талантів має величез­не значення. Але має важливе зна­чення й те, як почуваються ці та­ланти, чи будуть вони психологіч­но здоровими, поки ростуть і коли виростуть. 1 взагалі, якими людь­ми вони стануть. Центром концепції розвитку на­вчальних закладів нового типу, яких багато з'явилося в наш час, є твор­ча особистість, індивідуальна ро­бота з обдарованими дітьми, які вирізняються, насамперед, підви­щеним рівнем розумового розвит­ку. Вони дуже вирізняються серед однолітків високим інтелектом, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Коли мова йде про обдаро­ваність чи талант, ми маємо справу зі щасливим відхиленням від нор­ми, від середніх показників. Завдя­ки певним особливостям поведін­ки, вмінню абстрагувати, ставити цікаві запитання, робити висновки обдаровані учні привертають до себе увагу науковців, учителів, пси­хологів, друзів, батьків. У результаті досліджень науковці визначили такі характерні особливості обдарова­них дітей:

  ·              мають хорошу пам'ять, добре розвинуте абстрактне мислення;

  ·              як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті;

  ставлять високі вимоги до себе, болісно сприймають суспіль­ну несправедливість, у них гостро розвинуте почуття справедливості;

  ·              наполегливі в досягненні ре­зультату у сфері, яка їх цікавить; для них характерний творчий по­шук;

  ·              хочуть учитися й досягають у навчанні успіхів, що дає їм задо­волення;

  ·              завдяки численним умінням (класифікувати, характеризувати, встановлювати причинно-на-слідкові зв'язки, планувати й про­гнозувати, робити висновки) здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю;

  ·              вміють фантазувати, критич­но оцінювати навколишню дійсність, прагнуть проникнути в суть речей і явищ;

  ·              ставлять багато запитань і зацікавлені у відповідях на них;

  ·              виявляють інтерес до читан­ня, мають великий словниковий запас;

  ·              із задоволенням виконують складні й тривалі завдання;

  ·              завдяки частому звертанню до засобів масової інформації, в більшості випадків уміють швидко визначати найбільш значущі відо­мості, самостійно знаходити важ­ливі джерела інформації;

  ·              порівняно зі своїми одно­літками краще вміють розкривати взаємозв'язки між явищами і сут­тю, індуктивно і дедуктивно мис­лити, здійснювати логічні опе­рації;.

  ·              їм притаманне почуття гумо­ру, вони мають добре здоров'я, життєрадісні, хоча серед них трап­ляються й діти зі слабким здоро­в'ям;

  ·              у них перебільшене почуття страху, емоційна залежність, емо­ційна незбапансованість порівня­но з їхніми однолітками.

  М.Лейтес визначає три кате­горії обдарованих дітей:

  1. Діти з ранньою розумовою реалізацією - це діти зі звичай­ним рівнем інтелекту, в яких спо­стерігається особливе «тяжіння», інтерес до якогось окремого на­вчального предмета (до якоїсь га­лузі науки чи техніки). Така дити­на (часто починаючи з середніх

  класів) захоплюється матема­тикою, фізикою, біологією, мо­вою чи літературою, історією, або якимось своїм предметом. Вона може значно випереджа­ти своїх однолітків легкістю | засвоєння специфіки матеріа­лу, поглибленістю інтересу до' нього. Уроки з інших предметів мо­жуть її обтяжувати.

  ·              2. Діти з прискореним розумо­вим розвитком - це діти, які за однакових умов вирізняються ви­соким рівнем інтелекту, особливо вони бувають помітними в молод­ших класах. За даними психологів, прискорений розвиток інтелекту завжди пов'язаний з великою ро­зумовою активністю та пізнаваль­ною потребою.

  ·              3. Діти з окремими ознаками нестандартних здібностей - ці діти не вирізняються розумовими особливостями, не випереджають однолітків у загальному розвитку інтелекту та не виявляють яскра­вих успіхів з того чи іншого на­вчального предмета, але вирізня­ються особливими якостями окре­мих психічних процесів (надзви­чайна пам'ять на якісь об'єкти, багатство уяви, здатність до спо­стереження). Серед таких шко­лярів трапляються учні з нелегким характером: незалежні, вперті, не дуже контактні.

  Розрізняють шість сфер обда­рованості дітей: інтелектуальна сфера, сфера академічних досяг­нень, творчість (креативність), спілкування, сфера художньої діяльності, рухова сфера. Важли­вою проблемою для педагогічних працівників, та й батьків, є вияв­лення, розпізнавання великих по­тенціальних можливостей розвит­ку дитини в майбутньому. Розви­ток творчих здібностей необхідно починати з ранніх років, викорис­товуючи наявну схильність дити­ни до праці. Саме ця схильність, з точки зору М.Лейтеса, є секретом дитячої обдарованості. Чим рані­ше починається розвиток здібно­стей і талантів, тим більше шансів на їх розкриття. Спостере­ження свідчать: у ранньому віці діти часто приховують свої здібності, якщо дорослі не оціню­ють їх належним чином. У дитинстві людина більше здібна до творчості, ніж у зрілому

  віці. На дитину не впливають різі стереотипи. Вона вільна у своїх творчих  проявах, творить тому, що їй подобається сам процес твор­чості. У вільній (наприклад ігровій) атмосфері, досягаючи досить ви­сокого рівня оперування абстрак­тними символами, музичними зву­ками, математичними знаками, словами тощо, дитина насолод­жується діяльністю, яка приносить їй радість відкриття. Інакше кажу­чи, для дітей, на відміну від дорос­лих, творчість є самометою. Дитяча творчість у більшості випадків має неусвідомлений ха­рактер, вона найчастіше виникає спонтанно. Природа наділяє ма­леньку людину великими можли­востями розвитку. Але ці можли­вості, як стверджують психологи, не залишаються незмінними. Звернімося до досліджень Б.Нікітіна. Він проводив дослідження з 1400 дітей від 3,5 до 17 років і встановив: чим раніше пробуджу­ються творчі здібності, тим вищо­го рівня розвитку вони досягають; чим пізніше - тим важче їх роз­вивати. Позитивних результатів у досягнути лише тоді, коли буде створено умови для реалізації творчого потенціалу кожної дити­ни. Важливо допомогти дитині пізнати себе, свої здібності, нахи­ли, допомогти їй накреслити інди­відуальну програму свого розвитку на більш чи менш віддалену перспективу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. На жаль, не всі педагоги та бать­ки можуть вчасно помітити обда­рованість своєї дитини і створити відповідні умови для її розвитку. Багато психологічних проблем об­дарованих дітей обумовлені став­ленням батьків до самого факту обдарованості їхньої дитини.

  Одна з головних психологічних проблем обдарованих дітей поля­гає в тому, що в них бачать дітей лінивих, упертих, інколи аномаль­них, «не відсвіту цього». Ранній та незвичайний розвиток дитини не помічають батьки з низьким рівнем освіти або невисоким загальним культурним розвитком. У сім'ях, де дитина є єдиною або навпаки, всі діти мають особливі здібності, теж нерідко «упускають» обдаровану дитину, тому що її нема з ким по­рівнювати.

  Інший варіант - батьки опира­ються визнанню своєї дитини об­дарованою. Але коли батьки «заплющують очі» на особ­ливі здібності дітей, вони однак продовжують впливати на взаємини дитини з тими, хто поруч. Тоді дитині само­стійно доводиться розбира­тися у складних ситуаціях. Почуття провини, неприйнят­тя себе, бажання «бути як усі» можуть утруднювати чи навіть нівечити розвиток особистості.

  Батьки можуть відчувати провину через те, що, як їм здається, вони не до кінця чи не так, як потрібно, викону­ють свої обов'язки стосовно обдарованої дитини. Найча­стіше це пов'язано з соціаль­но-економічним статусом сім'ї - розвиток дітей, їх на­вчання коштує грошей і чи­малих. У такій ситуації й діти можуть відчувати провину через те, що батьки змушені надмірно напружуватися. Можли­во, це одна з причин приховуван­ня дітьми своїх здібностей. Трап­ляється, що батьки бачать обда­рованість там, де її немає. Особ­ливо, коли вони самі талановиті в якій-небудь сфері. Вони очікують від дитини обдарованості й бачать бажане. Прес батьківських очіку­вань - надмірний тягар для ди­тини. Відома фраза про те, що обдарована дитина обдарована в усьому, - неточна. І стосовно дітей, мабуть, неправильна. Непропорціональність у розвитку - істотна проблема для обдарованих дітей. Явні чи видатні здібності можуть виявлятися в якійсь одній сфері (наприклад, у математиці), водночас розвиток іншої сфери (наприклад мовлення) може бути нижчим від норми. Обдарованість може виявлятися в позашкільній діяльності, а в школі така дитина буває «середнячком», а то й ниж­че «середнячка». Обдаровані діти виявляють надмірну наполегливість у ба­жанні отримати результат. Висо­ка захопленість справою, яка вдається, швидко може призвес­ти до завищених особистісних стандартів і внутрішньої невдово­леності: бути у всьому доскона­лим - неможливо. Оцінюючи свою роботу дорослими мірками, дитина опиняється в ситуації фру­страції, відчуває тривогу та неди­тячі переживання. Хоча, з іншого боку, це може бути варіантом «мук творчості». Всі ці переживан­ня можуть посилитись, якщо очі­кування дорослих, особливо батьків, надто великі. Можливо, дитина сприйматиме себе як не­вдаху, тобто є вірогідність фор­мування заниженої самооцінки, тоді як завищено рівні домагань і об'єктивно хороших результатів діяльності. Оцінне ставлення до дитини не корисне всім дітям, але для обдарованих дітей таке став­лення особливо небезпечне. «У мене нічого не виходить», «Я ні на що не здатний» - такі думки до­волі часто з'являються в об'єктив­но цілком успішних дітей. Цінність будь-яких успіхів та досягнень тут витіснено, заперечено, бо така дитина бачить себе вимогливим батьківським оком.

  Ряд проблем виникає через те, що батьківська опіка часто вияв­ляється в надмірному заохоченні дитини до якоїсь однієї сфери, наносячи шкоду іншим. Тоді дити­на швидко починає розуміти, що в ній особливо цінують батьки. І може розвиватись однобоко, зас­воївши, що перемогти, стати кра­щим, першим - це єдиний спосіб заслужити максимум батьківської уваги. Гіпертрофована увага до якоїсь однієї здібності дитини впливає й на її самосприимання, на формування Я-концепції. На­слідком такого ставлення:

  а)       талант може бути «заритий у землю»;

  б)       розвивається невротичне бажання завжди бути першим;

  в)       непомірні батьківські амбіції можуть викликати високий рівень агресивності та ворожості дітей.

  Тому потрібно прагнути того, щоб батьки та педагоги зрозумі­ли: особистість цілісна і цінна саме у цілісності, усвідомлення дитиною своєї унікальності, уні­кальності будь-якої іншої людини допоможе їй «перемагати так, щоб інші теж вигравали». Тим са­мим можна уникнути невротичних тенденцій.

  Оскільки здібності розвива­ються в процесі певної діяльності, їх формування більшою мірою за­лежить від батьків, розуміння ними суті відповідних здібностей, бажання побачити їх прояви і на­дати необхідну допомогу своїй дитині. Головний напрям впливу - сприяння активізації  навчаль­ної діяльності з метою вияву на­явних у дитини здібностей, підтримання інтересу, заохочен­ня досягнень, підтримання впев­неності у своїх силах та можли­востях.

  Корисні посилання
 • Міністерство освіти і науки України
 • Управління освіти Донецької обласної державної адміністрації
 • Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Освіта.ua
 • Костянтинівське міське управління освіти
 • Відео та музика для школи
 • Друзі сайту
 • Костянтинівська загальноосвітня школа № 1
 • Чутівська загальноосвітня школа
 • Костянтинівська загальноосвітня школа № 16
 • Костянтинівська загальноосвітня школа-інтернат № 1
 • Для учителя технологии, информатики, основ здоровья
 • Твое здоровье
 • Чернівецький освітній портал
 • Методичне об'єднання вчителів початкових класів
 • Календар
  «  Листопад 2021  »
  ПонВвСерЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930